Lamina Prešov - odborník na strešné krytiny, odkvapový systém a fasádny systém

Strecha ako koruna domu ...

Zatepľujte efektívne nadkrokvovou izoláciou PIR

Strecha ako koruna domu...

 

Strecha je jedným zo základných prvkov stavby, chráni ju pred poveternostnými vplyvmi, odvádza vodu a pomáha udržiavať tepelnú pohodu v dome. Firma Lamina už 30 rokov vyrába a dodáva strechy svojim zákazníkom na mieru,  prvoradým cieľom je konečný spokojný zákazník. Rozhodnutie pre typ strechy a spôsob jej konštrukcie je zásadné: ovplyvní totiž nielen náklady na samotnú stavbu či budúcu rekonštrukciu, ale aj kvalitu bývania a v neposlednom rade náklady na vykurovanie. Dôležitý je aj zámer obývateľnosti podkrovia – či už okamžite po výstavbe, alebo perspektívne v budúcnosti, najčastejšie ako ďalší obytný priestor. Pracovníci firmy Lamina sú preto k dispozícii našim zákazníkom odbornou radou ktorá môže skvalitniť komfort vášho bývania . Základnými tvarmi sú ploché (uhol sklonu do 10°), šikmé (uhol do 45°) a strmé strechy (uhol viac ako 45°). V prípade plochej je výber jednoznačný, pri šikmých strechách je k dispozícii viacero základných typov, prípadne ich kombinácia. Strmé strechy majú opodstatnenie v lokalitách s vysokým úhrnom snehových zrážok.

 

Typy striech -

 

 Každý stavebník pri myšlienke postaviť či už rodinný dom alebo inú stavbu sa  dostane do  bodu kedy mu projektant  navrhne  projekt strechy. Strecha v dnešnej dobe plni nielen funkcie ochrany pred poveternostnými vplyvmi a udržiava  príjemnú teplotu nášho obydlia  ale vytvára aj celkový estetický dojem z celej stavby a aké druhy striech poznáme?

files/lamina/Blog/04-2019/2.png

 

 

Sedlová strecha

Historicky najbežnejší typ šikmej strechy preverili stáročia jej využívania. Sedlová strecha je najjednoduchší typ spojenia dvoch šikmých rovín s priamočiarym hrebeňom, pri ktorom stačia dva odkvapy. Obľúbená je vďaka konštrukčnej jednoduchosti a tým pádom výhodnej cene. Pre niekoho môže byť mínusom architektonická strohosť, no na druhej strane umožňuje pri vhodnej orientácii najjednoduchšiu inštaláciu solárnych panelov. Pre využiteľnosť podkrovia sa odporúča vytiahnuť obvodové steny nad podlahu minimálne do výšky 1,3 m.

 

Valbová strecha

Od sedlovej sa valbová strecha sa líši tým, že namiesto dvoch zvislých štítov využíva ďalšie dve sklonené plochy, takzvané valby. Ich výška zodpovedá bočným rovinám strechy, umiestnenie odkvapov je v jednej rovine okolo celého domu. Je konštrukčne zložitejšia ako sedlová strecha, no umožňuje rozdelenie odtoku vody do štyroch smerov.

 

Skosená valbová strecha (polvalba)

Od valbovej sa polvalbová strecha líši iba menšou výškou bočných valieb a umiestnením odkvapov. Je akýmsi kompromisom medzi valbovou a sedlovou strechou z hľadiska estetiky i využitia vnútorného priestoru pri štítoch, oproti valbovej však umožňuje umiestniť do bočných stien podkrovia klasické okná či balkóny.

 

Stanová strecha

Stanová alebo ihlanová strecha má väčšinou štyri strešné plochy, ktoré sa zbiehajú do stredového vrcholu a tvoria tak štvorstenný ihlan, pričom strešných plôch môže byť i viac. Tento typ strechy sa využíva pri samostatne stojacich stavbách štvorcového pôdorysu.

 

Členitá strecha

 Členitá strecha využíva kombináciu sedlovej, valbovej a niekedy i stanovej strechy. Okrem konštrukčnej náročnosti a vyššej ceny musí majiteľ budovy rátať aj s väčšími tepelnými stratami, takže zaplatí viac za vykurovanie. Členitú štruktúru strechy si často vyžaduje samotný pôdorys stavby, estetická hodnota príliš členitých striech so zakomponovanými vežičkami a vikiermi je však niekedy otázna.

 

Manzardová strecha

Manzardová a oblúková strecha je variantom sedlovej. Každá strana medzi hrebeňom a odkvapom sa skladá z dvoch rovín s odlišným sklonom. Výhodou je vyššie stúpanie a tým pádom lepšie využiteľný podkrovný priestor, nevýhodou komplikovanejšia konštrukcia. Variantom je oblúková strecha tvorená súvislým oblúkom bez lomov.

 

Pultová strecha

Pultová strecha využíva iba jednu sklonenú rovinu s jednou pultovou a jednou odkvapovou hranou. Všetka dažďová voda je teda odvádzaná len jedným smerom, čo kladie vyššie nároky pri prívalových dažďoch. Často sa využíva pri stavbách na hranici pozemku či na prístavbách. Výhodou sú menšie tepelné straty ako pri členitejších strechách i lepšia využiteľnosť vnútorného priestoru.

 

Plochá strecha.

Od pultovej sa plocha strecha sa líši nižším, niekedy takmer nebadateľným sklonom, definovaným uhlom maximálne 10°. Strecha typická pre bytové domy či funkcionalistické stavby má najnižšie tepelné straty a tiež poskytuje plnohodnotný podstrešný priestor.

 

files/lamina/zamestnanci/Kolenic.png

Ján Kolenič
obchodný zástupca spoločnosti Lamina

mobil: 0901 721 001
e-mail: obchod5@lamina.sk

Späť